.::ελληνικά .::english  
 
προφίλ τιμοκατάλογος ειδικές κατασκευές επικοινωνία
ΜΟΤΕΡ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ
ΗΛΕΚΤΡ/ΔΕΣ
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
ΣΩΛΗΝΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΑΚΡΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
ΡΑΚΟΡ
ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΑΡΚ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ

ÅéäéêÝò ÊáôáóêåõÝò

  1. ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÌÐÏÕÊÁËÅÓ: Ðáíôüò ôýðïõ êáé äéáóôÜóåùí.
  2. ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÌÏÍÁÄÅÓ: ÅéäéêÝò ãéá ìç÷áíÞìáôá, åãêáôáóôÜóåéò õäñáõëéêþí óöõñéþí (âáëâßäåò, ÷åéñéóôÞñéá, ìáñêïýôóéá).
  3. ÕÄÑÁÕËÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ËÁÄÉÏÕ: ãéá ìïíÜäåò åñãïóôáóßùí ðÜóçò öýóåùò -ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÁÅÑÏÓ: áõôïìáôéóìïß, çëåêôñïâáëâßäåò, ìðïõêÜëåò áÝñïò.